ارتفاع کاران شاه نشین

ارتفاع کاران شاه نشین ارائه دهنده کلیه خدمات کار در ارتفاع با دسترسی طناب بوده و کلیه خدمات کار در ارتفاع را بدون نیاز به بستن داربست انجام می دهد.

 

مشتری:

تاریخ:

20مهر1400

دسته بندی:

سایت شرکتی شاه نشین

اشتراک گذاری: