از دیگر افتخارات ما طراحی و سئو سایت تجهیزات آزمایشگاهی فرداد ازماتجهیز میباشد